Tarbijate kindlustunne augustis püsis madal

 

Tarbijabaromeeter[1]

Elanike hinnangul ei ole nende pere majandusolukord viimase aasta jooksul oluliselt muutunud ja 2/3 peredest ei näe ette olulisi muutusi ka lähema aasta jooksul.

Suurem osa peredest (67%) hindas augustis, et nende majanduslik olukord on sama, kui oli 12 kuud tagasi.

Ootused oma pere majandusolukorrale 12 kuu pärast viimase kuuga oluliselt ei muutunud (saldo juulis +3, augustis +2) ja on natuke paremad pikaajalisest keskmisest (0). Augustis lootis pere majandusolukorra paranemist 17%, samaks jäämist 66% ja halvenemist kartis 12% vastanutest.

Riigi majandusarengu väljavaated endiselt halvad

Augustis elanike poolt antud hinnang Eesti majandusolukorra muutumisele viimase 12 kuu jooksul oli natuke negatiivsem kui kuu tagasi (saldo juulis -17, augustis -18). Ootused majandusolukorra muutumisel järgneva aasta jooksul püsivad sügavalt negatiivsed. 46% küsitletutest prognoosis, et riigi majandusolukord on aasta pärast halvem, 29% samaks jäämist ja 9 % lootis paranemist (saldo juulis -17, augustis -19, pikaajaline keskmine +4).

Elanike tööturule antud hinnangutes kajastub tööturu olukorra halvenemine ja 74% vastanute arvates kasvab töötus järgneva 12 kuu jooksul (saldo +35, pikaajaline keskmine +13).

Elanike hinnangul kasvavad tarbijahinnad järgneva aasta jooksul 1%.

Perede rahanduslik olukord pole viimaste kuudega oluliselt muutunud

Perede rahanduslik olukord püsis augustis parem pikaajalisest keskmisest ja ligilähedaselt samal tasemel eelmise aasta augustiga (saldo +23, pikaajaline keskmine +14). Säästvate perede osakaal (48%) on natuke väiksem kui eelmisel kuul (53%) ja suurenenud on ots-otsaga kokku tulevat perede osakaal. Vähenenud on ka perede ootus, et suudetakse säästa järgneva 12 kuu jooksul (tõenäoseks pidas seda augustis 48% vastanutest, kuu tagasi 53%).

Hinnang pere rahanduslikule olukorrale (august  2020, % vastanutest)

Säästab palju

Säästab
natuke
Nii palju kui teenib
ka kulutab
Elatakse varasemate säästude abil Elatakse võlgu
0 48 51 1

0

Püsikaupade ostukavatsused, mis viimastel kuudel on olnud oluliselt kahanenud, muutusid augustis mõnevõrra optimistlikumaks, kuid on endiselt alla pikaajalist keskmist taset (saldo -32, pikaajaline keskmine -21).

Tarbijate kindlustunne on madal. Tarbijate kindlustunde indikaator[2] oli augustis -13, mis on 2 punkti parem eelmise kuu näitajast, kuid oluliselt halvem pikaajalisest keskmisest (–7).

Tarbijate kindlustunne on tavapäraselt erinevate sotsiaalsetes gruppides küllaltki erinev ja augustis kindlustunde indikaator negatiivne kõigis analüüsitavates sotsiaalsetes gruppides.

 


 

[1] Küsitlusi viiakse läbi telefoni teel. Küsitlus viidi läbi 1.–10. augustini ja küsitleti 800 inimest üle Eesti.

[2] Kindlustunde indikaator on koondnäitaja, mis sisaldab elanike hinnangut oma majandusolukorra muutumisele viimase 12 kuu jooksul, prognoosi pere majandusolukorrale 12 kuu pärast, prognoosi riigi majandusolukorrale 12 kuu pärast ja püsikaupade ostu prognoosi.