ECONOMIC SURVEY OF BALTIC STATES
   
Väljaanne annab lugejatele võrdleva ülevaate Eesti, Läti ja Leedu majanduse arengust. Informatsioon on esitatud selgelt ja ülevaatlikult tabelite ja jooniste kujul kasutades värskeimat majandusinformatsiooni. Kogumiku koostamisel on tuginetud Balti riikide Statistikaametite poolt väljastatud andmetele, pangandusstatistikale ja Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt kogutud informatsioonile.

Väljaanne sisaldab järgmist infot:

 • Sisemajanduse koguprodukt- muutus püsivhindades, eratarbimine
   
 • Jooksevkonto defitsiit
   
 • Otsesed välisinvesteeringud
   
 • Laenude ja hoiuste maht ning keskmised intressimäärad
   
 • Väliskaubanduse maht ja struktuur kaubagruppide ja riikide lõikes
   
 • Tööstustoodangu kasvuindeksid
   
 • Elektritoodang
   
 • Ehituse maht
   
 • Hinnaindeksid - tarbijahinnaindeks, tootjahinnaindeks, ehitushinnaindeks
   
 • Transport – raudteeveosed ja veosekäive
   
 • Jaekaubanduse käibe muutus
   
 • Loomakasvatustoodangu (liha, piim, munad) maht
   
 • Keskmine palk
   
 • Töötuse tase
   
 • Majandusprognoosid
   
 • Ärisektorite ja tarbijate kindlustunde indikaatorid
   

Ilmub kord kvartalis (aprill, juuli, oktoober, jaanuar)
Ingliskeelne, ~ 45 lk

Väljaandega on võimalik tutvuda 
ECONOMIC_SURVEY_OF_THE_BALTIC_STATES_No_1_2018.pdf

Väljaannete tellimiseks pöörduge palun:
EKI müügisekretär Sirje Randrüt, 668 1241, sirje@ki.ee

Tellitud väljaanded saadame tasutud arve korral hiljemalt nädala jooksul nende ilmumisest.

Publikatsioonid